Info en reglement Midwinter Rendezvous  2022

Download in PDF

 

 
 
 
 
 

Het SRS MWR vindt plaats van 28 december, 10.00 uur (lokale tijd) tot 29 december,
17.00 uur (lokale tijd). Stuur alstublieft de logs naar het volgende adres voor 29 januari 2023:

Martin Gerritsen, PE1BIW
Bultweg 39
8346KE De Bult, Netherlands
of via pe1biw@ziggo.nl

This year the SRS Midwinter rendezvous will start on December 28th, 09:00 hrs. (UTC),
and end on December 29th, 16:00 hrs. (UTC). Please send the log sheets to the following address before January 29th, 2023

Martin Gerritsen, PE1BIW
Bultweg 39
8346KE De Bult, Netherlands
or via pe1biw@ziggo.nl

Midwinter rendez-vous
Bij dit evenement gaat het met name om het plezier in het maken van verbindingen met vooral surplus-apparatuur. Goede operating practice waarbij ook ruimte gelaten wordt voor zwakkere stations is daarbij belangrijk en komt de algehele sfeer ten goede!
Geprobeerd is om het reglement kort en duidelijk te laten zijn.
Desondanks kunnen er zich wellicht discutabele situaties voordoen bij de interpretatie van het reglement.
In twijfelgevallen beslist de jury.
Over hun beslissing kan niet worden gecorrespondeerd en/of gediscussieerd.
PI4SRS zal periodiek, op onregelmatige tijden, zowel in Phone als CW uitzenden.
Als de omstandigheden dat toelaten, vanaf het kampeerterrein “de Hazendonk” in Kootwijkerbroek.
Om het functioneren daarvan niet te verstoren moeten deelnemers aan het MWR op het kampeerterrein in overleg met de operators van PI4SRS hun zender gebruiken.
In het verlengde van het gestelde in de eerste alinea wordt van de deelnemers op het terrein de nodige sportiviteit verwacht.
Hieronder treft u het reglement aan.

73, namens de jury van het MWR: Martin PE1BIW.

Midwinter rendezvous (English)

This event is mainly about the joy of making QSO’s with surplus equipment.
Good operating practice, where also weaker stations are considered is important and contributes to a pleasant experience.
An attempt is made to make the rules clear and concise.
Nevertheless, there is the possibility where interpretation of the rules is unclear.
In case of doubt or conflict, the jury has the final judgement, which will not be subject to discussion or correspondence.
PI4SRS will, if circumstances permit, on an irregular basis transmit in Phone and CW from camping-site “de Hazendonk” in Kootwijkerbroek.
To allow for undisturbed operation, other contestants on site will operate their equipment in consultation with the operators of PI4SRS.
In line with the above sportsmanship is expected.
Below you will find the revised rules.

73, on behalf of the jury of the MWR: Martin PE1BIW.

Reglement SRS Midwinter rendez-vous (Nederlands)

Het jaarlijkse SRS midwinter rendez-vous (MWR) start dit jaar op 28 dec. 10:00 uur (lokale tijd) en eindigt op 29 dec. 17:00 uur (lokale tijd).
Bij deelname kan men kiezen uit drie groepen: Multimode, alleen CW, SWL. Multimode: FM/AM/USB/LSB/CW/MCW, SWL in alle modes.
Het aantal punten dat gescoord kan worden hangt af van de categorie waarin uw station en tegenstation worden ingedeeld.
De totaalscore van een verbinding bestaat uit een optelling van punten gescoord met
het eigen station, plus de punten van het tegenstation en eventueel 2 extra punten
Als het tegenstation de call PI4SRS heeft (dit station zal op onregelmatige tijden actief zijn).

indien met hetzelfde tegenstation opnieuw een verbinding wordt gemaakt maar in een andere mode of op een andere band, dan telt dit als een nieuwe verbinding.
Verbindingen via repeaters (voor 10 of 6m) leveren geen punten op, alleen directe
simplex twee-richting verbindingen. De afstand tussen beide stations moet tenminste
1000 meter zijn. Behalve het uitwisselen van informatie om het logsheet in te vullen zal gevraagd worden een QSO-nummer te geven.
Het aantal te scoren punten per categorie wordt hieronder aangegeven:

Categorie 1 Mobiel (M) – 15 punten
Dit zijn mobiele stations, draagbaar (manpack) of in een rijdend voertuig. De apparatuur moet zijn uit de categorie 3 of 4 met bijbehorende staafantennes.

Voeding:
droge batterijen, accu’s en/of voertuiggeneratoren.

Categorie 2 Veld (P) – 10 punten
Betreft stations op een veld(dag)locatie. Apparatuur is uit categorie 3 of 4 met bijbehorende staaf- of draadantennes. Voeding: droge batterijen, accu’s en/of surplus generatoren (geen moderne handelsaggregaten).

Categorie 3 Veteraan – 5 punten
Vaste stations met surplus-apparatuur gebouwd of ontworpen voor 1946. Moderne
voedingen en antennesystemen zijn toegestaan. Alleen die vermogensversterkers zijn toegestaan die origineel bij de zender behoren.

Categorie 4 Klassiek – 2 punten
Vaste stations met surplus-apparatuur vanaf 1946, ex-army of commercieel. Moderne voedingen en antennesystemen toegestaan. Alleen die vermogensversterkers zijn toegestaan die origineel bij de zender behoren.

Categorie 5 Zelfbouw – 2 punten
Vaste stations, gebruik makend van zelfgebouwde zendapparatuur.

Categorie 6 Modern – 1 punt
Vaste stations, gebruik makend van (moderne en oude) fabrieksapparatuur die speciaal voor de radiozendamateur ontworpen en geproduceerd is.

Categorie 7 SWL
Luisterstations, geen eisen aan gebruikte apparatuur. Voor de te scoren punten, zie boven.

Enkele voorbeelden van puntentelling

Categorie 4 (Klassiek)
Alleen ex-army en ex-commerciële surplus-apparatuur.
Voorbeelden: GRC/9-GRC/19, RT3030/3035, SK010, RT320 etc. alsmede apparatuur van Sailor, Skanti, Harris etc.

Categorie 3 (Veteraan), hier komen o.a. voor in aanmerking:
WS18/19/22/62/68, ART-13, BC-191, BC-610/611/1306, T1154, Paraset, 15
W.S.E.a/b, FuG10, TCS-6/TCS-12 etc.

Voor deze beide categorieën geldt dat alleen die vermogensversterkers zijn toegestaan die bij de gebruikte zender behoren, dus bv. de WS19HP mag alleen bij de WS19 worden gebruikt, en de LV80 alleen bij de GRC/9.In het decembernummer van het bulletin treft u een logsheet aan, alsmede gegevens
over aanvang en einde van het MWR en het postadres waar u uw logsheet naar toe
moet sturen.

   

Download   logsheet rdvs  rendez-vous  PDF

Eenieder wordt verzocht duidelijk het gehele logsheet in te vullen en niet te vergeten te vermelden voor welke groep u kiest (Multimode, CW of SWL).
Wanneer dit niet is ingevuld wordt u automatisch in de Multimode-groep ingedeeld.
Vergeet ook niet de
gegevens van het tegenstation in te vullen.

Uitslag
Het is de bedoeling de uitslag op de jaarlijkse ALV in voorjaar 2022 (als die doorgaat) en op de PI4SRS website bekend te maken.

Identificatie
Deelnemers geven als oproep CQ SRS / CQ SRS de ………roepnaam………..In de mode CW kan ruim rond de aanbevolen frequenties worden gewerkt. In Phone zo goed mogelijk afstemmen op de aangegeven werkfrequenties.

Frequenties, +/- QRM:
CW: 1.830/3.568/7.012/10.108/14.037/28.043/50.075 kHz
AM: 1.877/3600 – 3620/3.705/7.053/14.286/29.100 kHz
FM: 29.200/51.400 kHz
USB/LSB: 1.847/3.722/7.042 kHz
USB: 14.322/28.375 kHz


Rules SRS Midwinter Rendezvous (English)

The start of the yearly SRS midwinter rendezvous (MRV) is this year on Dec. 28,
09:00 hr (UTC) and ends on Dec. 29, 16:00 hr (UTC).
Participants can choose out of 3 groups:

Multimode, CW only, SWL. Multimode includes:
FM/AM/USB/LSB/CW/MCW, SWL all modes.

The score depends on the type of equipment used and the conditions where the equipment is used, 7 categories can be identified.
De total score is an addition of the points scored with your own station and the points of your counterparty; if your counterparty has the call PI4SRS 2 more points can be added.
A second QSO with the same station but in another mode or on another band counts as a new QSO. The number of points that can be scored is listed below:

Category 1 Mobile (M) – 15 points
Mobile stations on the move, portable (backpack) or vehicle mounted. Equipment
must be from category 3 or 4 with the original rod or wire antennas.
Power supply (dry) batteries and/or vehicle dynamos. Mobile and backpack stations must operate with the suffix “mobile”.

Category 2 Field (P) – 10 points
Stations on field-day location. Equipment is from category 3 or 4 with the original rod
or wire antennas. Power supply: (dry) batteries and/or surplus generators (commercial aggregates are not allowed).

Category 3 Veteran – 5 points
Fixed stations using surplus equipment manufactured or designed up to 1946.
Modern power supplies and antenna-systems may be used.
Power amplifiers not originally belonging to the transmitter are not allowed.

Category 4 Classic – 2 points
Fixed stations using classic equipment, surplus from 1946 onwards ex-army or commercial.
Modern equipment special designed and manufactured for radio amateur use, is not allowed.
Modern power supplies and antenna systems are allowed.
Power amplifiers not originally belonging to the transmitter are not allowed.

Category 5 Homebrew – 2 points
Fixed stations using homebrew equipment.

Category 6 Modern – 1 point
Fixed stations, comprising modern and old equipment, special manufactured for the radio amateur.

Category 7 SWL
SWL stations (any equipment), for points see above.

Some examples how to calculate your score:
Own station is a WS19 (category 3, Veteran, 5 pts.), counter station is Modern
(category 6, 1 pt.), total score 6 pts.

Own station is a RT-3030 (category 4, Classic, 2 pts.), counter station is Field
(category 2, 10 pts.), total score is 12 pts.

Own station is a GRC/9 (category 4, Classic, 2 pts.), counter station is Homebrew (category 5, 2 pts.), total score is 4 pts.

Own station is Field (category 2, 10 pts.), counter station is Mobile (category
1, 15 pts.) with the PI4SRS call (2 extra pts.), total score is 27 pts.


You may claim a score only for contacts made on each particular band and in each particular mode.
So, two contacts with the same station in one band and in the same mode are only valid for one contact, in the same band but a different mode or another band counts as a new contact.
The use of repeater stations (such as on 10 or 6 meters) is not good for any credit.
We only deal in simplex two-way contacts! Contacts made within a radius of 1000 meter between stations are not valid for any score.
Apart from the exchange of the normal info you are asked to submit a QSO number. Our club callsign PI4SRS is on the air at unpredictable times during the rendezvous and acts as a JOKER station; if you work (or log for SWL) this station you may add 2 pts. extra to your score.

Some examples of equipment

Category 3 (Veteran) WS18/19/22/62/68, ART-13, BC-191, BC-610/611/1306, T1154, Paraset, 15 W.S.E.a/b, FuG10, TCS-6/TCS-12 etc.
Only the original power amplifiers belonging to the used transmitter are allowed. The WS19HP may only be used with the WS19, the LV80/RA1 only with the GRC/9. 

Category 4 (Classic) Only ex-army and ex-commercial surplus-equipment may be
used. GRC/9-GRC/19, RT3030/3035, SK010, RT320 etc. and equipment from Sailor,
Skanti, Harris etc.

LOG-sheets
In the December-issue of the bulletin you’ll find a log sheet. The address and deadline to send your log sheet(s) to are mentioned above. Fill in the log sheet clearly and
don’t forget the data of the counter station and the category you choose (Multimode,
CW, SWL) otherwise you will be classified in the Multimode automatically.
Final results

The final results will be made public during the yearly general meeting early 2023
and/or on the PI4SRS website. Exact date of this meeting is published in the December-issue of the bulletin and on our website.

 

   

Download   logsheet rdvs  rendez-vous  PDF

Identification:
Please identify your station by calling: CQ SRS, CQ SRS, CQ SRS de …….[station
name] …………
Frequencies: as listed in the Dutch version of the rules, see above