Midzomer Rendez-vous/GRC-9 dag (English version on page 3)

Algemeen

Aan dit Rendez-vous kan worden deelgenomen door zowel Nederlandse als buitenlandse gelicenseerde zendamateurs. Luisterstations worden ook uitgenodigd om hun logs in te sturen. De modes waarin mee gedaan kan worden zijn AM, MCW en CW , dus geen FM en SSB!!

Datum en tijd:

Zaterdag 10 september 2022, begint om 10.00 uur tot 22.00 uur in lokale tijd in Nederland.

Frequenties

Het Midzomer Rendez-vous speelt zich af op de HF frequenties die normaal op de GRC-9 voorkomen. Dit zijn dan de banden 80m, 40m en 30m. De Engelsen luisteren voornamelijk op 3.615 en 3.625 MHz in AM. Het CW gedeelte zal liggen tussen 3.560 en 3.570 MHz. De meeste activiteiten zullen plaatsvinden op de volgende frequenties:

CW 3560 tot 3570, 7.012 en 10.108 MHz

AM 3.705, 3.615, 3625, 3.600 en 7.153 MHz

PI4SRS 3.568 en tussen 3.610 – 3.620 MHz bij voorkeur 3.615MHz

Secties

CW, Multimode en SWL in alle modes

Categorieën

Cat 1 : GRC-9 of RA-200: 5 punten

Cat 2 : zelfbouw of buizen apparatuur: 3 punten

Cat 3 : moderne surplus apparatuur (Sailor,Seg ): 2 punten

Cat 4 : moderne apparatuur ( Kenwood, Icom, enz.): 1 punt

Cat 5: speciale PI4SRS station 10 punten

Het station

Het station kan bestaan uit een GRC-9, zelfbouw, transceiver met buizen of een moderne transceiver. Als Joker station zal PI4SRS actief zijn. Dit speciale station zal 10 punten waard zijn.

Uitwisselen

Tijd, RS(T), volgnummer, categorie, gewerkte apparatuur zowel eigenstation als tegenstation.

Identificatie

Deelnemers geven als oproep CQ SRS / CQ SRS de ……roepnaam.

Punten en puntentelling

Ieder gewerkt station telt eenmaal per mode en eenmaal per band. Stations met een GRC-9 zijn 5 punten waard. Transceivers met buizen en zelfbouw apparatuur zijn 3 punten waard, moderne surplus of professionele communicatie transceivers zijn 2 punten waard en moderne apparatuur tellen als 1 punt. Een verbinding met het speciale station PI4SRS is 10 punten. Elke geldige verbinding moet door het tegenstation zijn bevestigd (bijvoorbeeld door R, TU, CFM of QSL). De totale score van een verbinding zijn je eigen punten en de punten van je tegenstation.

Luisteramateurs

Voor luisteramateurs geldt de zelfde puntentelling als hierboven. De verbinding is geldig als beide stations gehoord kunnen worden en van beide stations de gewerkte apparatuur is opgeschreven.

Logs    

Downloads   logsheet rdvs      MZR 2022 rendez-vous  PDF

Omdat de logs handmatig worden gecontroleerd, worden Cabrillo en ADIF formaten niet geaccepteerd. Er dient gebruik te worden gemaakt van het standaard Logsheet ( te downloaden via website ). Zelfgemaakte logs dienen dezelfde indeling en afmetingen te hebben. Tijden dienen te worden vermeld in de locale tijd of UTC, met vermelding op de log. Dubbele verbindingen dienen duidelijk als dupe te worden gemarkeerd en tellen uiteraard niet mee in de eindscore. Luisteramateurs dienen zowel de roepnaam van het primaire als het secundaire station evenals de uitgewisselde rapporten te vermelden. Met uw ondertekening verklaart u zich tevens neer te leggen bij beslissingen van de organisatie. Logs die niet aan de gestelde regels voldoen kunnen tot checklog worden verklaard.

Voorbeeld van een log met een GRC-9 als zend-ontvanger:

  Sent Rcvd  
Call Mode UTC rst nr cat rst nr cat Freq My rig Your rig Points
PA7??? CW 1010 579 1 1(5) 559 23 4(1) 3570 GRC-9 IC-7800 6
PA0??? AM 1015 55 2 1(5) 55 3 1(5) 3705 GRC-9 GRC-9 10
PI4SRS CW 1036 559 3 1(5) 559 7 5(10) 7025 GRC-9 GRC-9 15

Inzenden

Logs dienen uiterlijk op 10 oktober 2022 in het bezit te zijn bij:
Martin Gerritsen PE1BIW.
Bultweg 39
8346KE de Bult.

Wilt u per e-mail versturen?, dan naar  e-mail: rendezvouszie pagina contact”. Logs die na 10 oktober 2022 worden ontvangen tellen niet mee in de eindscore.

Uitslagen

De uitslag wordt op de Technodag in Kootwijkerbroek bekend gemaakt en daarna op deze website en in het SRS bulletin.

Awards

Stations die met minimaal 5 stations een verbinding hebben gemaakt of hebben gehoord krijgen het speciale Award thuisgestuurd.

Midzomer Rendez-vous/GRC-9 day

General

Any Dutch as well as foreign radio amateur can take part in this Rendez-vous. SWL stations are also invited to send in their logs. The modes are AM, MCW and CW, so no FM and SSB!

Date and time

Saturday 10 September 2022; starts 10.00 until 22.00 local time in the Netherlands (CET).

Frequencies

The Midzomer Rendez-vous takes place within the HF frequency range of the GRC-9. These are the bands 80, 40 and 30 meters. English HAMs usually operate between 3.615 and 3.625 MHz in AM. CW activity on 80 meters will usually be between 3.560 and 3.570MHz. Centre of activity will be on the following frequencies:

CW 3560 tot 3570, 7.012 and 10.108 MHz

AM 3.705, 3.615, 3625, 3.600 and 7.153 MHz

PI4SRS 3.568 and between 3.610 – 3.620 MHz, preference 3.615MHz for AM.

Sections

CW, Multimode and SWL in all modes.

Categories

Cat 1 : GRC-9 or RA-200: 5 points

Cat 2 : homebrew of equipment: 3 points

Cat 3 : modern surplus equipment ( examples: Sailor, Seg, etc. ): 2 points

Cat 4 : modern equipment ( Kenwood, Icom, etc. ): 1 point

Cat 5: special station PI4SRS: 10 points

The station equipment

The equipment can be a GRC-9/RA-200, homebrew, tube transceiver or a modern transceiver.

PI4SRS will be active as ‘joker’ station. This special station will be worth 10 points.

Information exchange

Time, RS(T), sequence number, category, used equipment: own as well as other party.

Identification

Participants will call: CQ SRS / CQ SRS ……call.

Points and calculation

Every worked station counts once per mode and once per band. Stations using a GRC-9/RA-200 are worth 5 points. Transceivers using tubes or homebrew equipment are worth 3 points; modern surplus or professional communications transceivers are worth 2 points and modern equipment counts as 1 point. A contact with the special station PI4SRS is worth 10 points. Every valid contact has to be confirmed by the other party (for example by: R, TU, CFM of QSL). The total score of a contact is the sum of your own points plus the points of the other party.

SWLs

For SWLs the same method of calculation as explained above is used. A logged contact is valid if both parties can be heard and the equipment of both parties is logged.

Logs


Downloads   logsheet rdvs      MZR 2022 rendez-vous  PDF

As the logs are checked by hand, formats like Cabrillo en ADIF will not be accepted. Participants shall use the standard log sheet (downloadable from the PI4SRS website). Homemade logs shall have the same layout and size. Times are logged in Central European Time or UTC, as indicated on the log. Double contacts shall be clearly marked as ‘dupe’ and obviously do not count in the final score. SWLs shall log the call of both parties as well as the exchanged RS(T) reports. By signing the log, you commit to accepting the decisions of the organisation. Logs that do not comply with the stated rules may be used as ‘check log’.

Example of a log using a GRC-9 as transceiver:

  Sent Rcvd  
Call Mode UTC rst nr cat rst nr cat Freq My rig Your rig Points
PA7??? CW 1010 579 1 1(5) 559 23 4(1) 3570 GRC-9 IC-7800 6
PA0??? AM 1015 55 2 1(5) 55 3 1(5) 3705 GRC-9 GRC-9 10
PI4SRS CW 1036 559 3 1(5) 559 7 5(10) 7025 GRC-9 GRC-9 15

 

Sending logs

Logs have to be – by 10 October 2022 – in the possession of:
Martin Gerritsen PE1BIW.
Bultweg 39
8346KE de Bult.

Do you prefer the use of e-mail?, send to e-mail: rendezvoussee the page  contact” . Logs received after 10 October 2022 are not evaluated for the final results.

Results

The outcome of the contest will be made public at the ‘ SRS Technodag’ in Kootwijkerbroek and subsequently on this website and the SRS bulletin.

Awards

Stations who have worked (or heard) at least 5 stations will receive the special Award, either during the Technodag, as PDF attachment in an email, or, if required, in paper form via regular mail.

 

Martin Gerritsen PE1BIW.