Info en reglement Midwinter Rendezvous 

  KWB Midwinter rendez-vous 

 

 
 
 
 
 

SRS Midwinter rendez-vous (MWR)

(aangepaste tekst: Martin, PE1BIW en Albert PA3ERO)

Het SRS MWR vindt plaats van maandag 28 december 2020 (10.00 uur LT) t/m dinsdag 29 december 2020 (17.00 uur LT). 
Stuur alstublieft de logs naar het volgende adres voor 29 januari 2021:
Martin Gerritsen, PE1BIW
Bultweg 39
8346KE De Bult,
Nederland
of via rendezvous

This year the SRS Midwinter rendez-vous will start on dec. 28th, 09:00 hr (UTC), and ends on dec. 29th, 16:00 hr (UTC).
Please send the logsheets to the following adress before January 29th, 2021:
Martin Gerritsen, PE1BIW
Bultweg 39
8346KE De Bult,
Netherlands

or via  rendezvous

 

Midwinter rendez-vous nu tijdelijk onder PA25SRS 25 jaar SRS

Bij dit evenement gaat het met name om het plezier in het maken van verbindingen met vooral surplus-apparatuur.
Goede operating practice waarbij ook ruimte gelaten wordt voor zwakkere stations is daarbij belangrijk en komt de algehele sfeer ten goede!
Geprobeerd is om het reglement kort en duidelijk te laten zijn. Desondanks kunnen er zich wellicht discutabele situaties voordoen bij de interpretatie van het reglement.
In twijfelgevallen beslist de jury, over hun beslissing kan niet worden gecorrespondeerd en/of gediscussieerd. 

PA25SRS zal periodiek, op onregelmatige tijden, zowel in Phone als CW uitzenden.
Voor AM, Cor PA0AM voor de bonuspunten onder PA25SRS en Tjerk PA0SBV vanaf de AM hut te Roosendaal, Gerard PA0GRI vanaf huis.
Voor CW Albert PA0ERO en Hans PA3ECT vanuit Putten  voor de bonuspunten in CW onder PA25SRS
De camping de Hazendonk is gesloten i.v.m. Corona lockdown

Hieronder treft u het aangepaste reglement aan.

73, namens de jury van het MWR: Albert PA3ERO en Martin PE1BIW.

Midwinter rendez-vous (English) now temporary PA25SRS 25 year SRS

This event is mainly about the joy of making QSO’s with surplus equipment. Good operating practice, where also weaker stations are taken into account is important and contributes to a pleasant experience. An attempt is made to make the rules clear ans consise. Nevertheless there is the possiblity where interpretation of the rules is unclear. In case of doubt or conflict the jury has the final judgement, which will not be subject to discussion or correspondence.

PA25SRS will, on an irregular basis, transmit in Phone ans CW from the following locations.
For AM, Cor PA0AM for the bonuspoints with PA25SRS and Tjerk PA0SBV from the AM hut in Roosendaal, Gerard PA0GRI at home.
For CW Albert PA0ERO and Hans PA3ECT from Putten  for the bonuspoints in CW with PA25SRS

The camping the Hazendonk is closed by Corona limitations

In line with the above sportsmanship is expected.

Below you will find the adjusted rules.

73, on behalf of the jury of the MWR: Albert PA3ERO en Martin PE1BIW.

Reglement SRS Midwinter rendez-vous.

Het jaarlijkse SRS midwinter rendez-vous (MWR) start elk jaar op 28 dec. 10:00 uur (locale tijd) en eindigt op 29 dec. 17:00 uur (locale tijd).
Bij deelname kan men kiezen uit drie groepen: Multimode, alleen CW, SWL.
Multimode: FM/AM/USB/LSB/CW/MCW, SWL in alle modes.
Het aantal punten dat gescoord kan worden hangt af van de categorie waarin uw station en tegenstation worden ingedeeld.
De totaalscore van een verbinding bestaat uit een optelling van punten gescoord met het eigen station, plus de punten van het tegenstation en eventueel 2 extra punten als het tegenstation de call PA25SRS heeft (dit station zal op onregelmatige tijden actief zijn).
Indien met hetzelfde tegenstation opnieuw een verbinding wordt gemaakt maar in een andere mode (mag dezelfde of een andere frequentieband zijn), dan telt dit als een nieuwe verbinding.
Verbindingen via repeaters (voor 10 of 6m) leveren geen punten op, alleen directe simplex 2-richting verbindingen.
De afstand tussen beide stations moet tenminste 1000 m zijn.
Behalve het uitwisselen van informatie om het logsheet in te vullen zal gevraagd worden een QSO-nummer te geven. Het aantal te scoren punten per categorie wordt hieronder aangegeven.

Categorie 1 Mobiel (M) – 15 punten Dit zijn mobiele stations, draagbaar (manpack) of in een rijdend voertuig. De apparatuur moet zijn uit de categorie 3 of 4 met bijbehorende staafantennes. Voeding: droge batterijen, accu’s en/of voertuiggeneratoren.

Categorie 2 Veld (P) – 10 punten Betreft stations op een veld(dag)locatie. Apparatuur is uit categorie 3 of 4 met bijbehorende staaf- of draadantennes. Voeding: droge batterijen, accu’s en/of surplusgeneratoren (geen moderne handelsaggregaten).

Categorie 3 Veteraan – 5 punten Vaste stations met surplus-apparatuur gebouwd of ontworpen vòòr 1946. Moderne voedingen en antennesystemen zijn toegestaan. Alleen die vermogensversterkers zijn toegestaan die origineel bij de zender behoren.

Categorie 4 Klassiek – 2 punten Vaste stations met surplus-apparatuur vanaf 1946, ex-army of commercieel. Moderne voedingen en antennesystemen toegestaan. Alleen die vermogensversterkers zijn toegestaan die origineel bij de zender behoren.

Categorie 5 Zelfbouw – 2 punten Vaste stations, gebruik makend van zelf gebouwde zendapparatuur.

Categorie 6 Modern 1 punt Vaste stations, gebruik makend van (moderne en oude) fabrieksapparatuur die speciaal voor de radiozendamateur ontworpen en geproduceerd is.

Categorie 7 SWL Luisterstations, geen eisen aan gebruikte apparatuur. Voor de te scoren punten, zie boven.

Enkele voorbeelden van puntentelling

Eigen station is een WS19 (categorie 3, Veteraan, 5 pt.), tegenstation is Modern (categorie 6, 1 pt.), totaalscore is dus 6 pts.

Eigen station is een RT-3030 (categorie 4, Klassiek, 2 pt.), tegenstation is Veld (categorie 2, 10 pt.), totaalscore is dus 12 pt.

Eigen station is een GRC/9 (categorie 4, Klassiek, 2 pt.), tegenstation is Zelfbouw (categorie 5, 2 pt.), totaalscore is dus 4 pt.

Eigen station is een Veldstation (categorie 2, 10 pt.), tegenstation is Mobiel (categorie 1, 15 pt.) en heeft bovendien de call PA25SRS (2 pt. extra), totaalscore is dus 27 pt.

Enkele voorbeelden van apparatuur

Categorie 4 (Klassiek) Alleen ex-army en ex-commercieele surplus-apparatuur. Voorbeelden: GRC/9-GRC/19, RT3030/3035, SK010, RT320 etc. alsmede apparatuur van Sailor, Skanti, Harris etc.

Categorie 3 (Veteraan), hier komen o.a. voor in aanmerking: WS18/19/22/62/68, ART-13, BC-191, BC-610/611/1306, T1154, Paraset, 15 W.S.E.a/b, FuG10, TCS-6/TCS-12 etc.

Voor deze beide categorien geldt dat alleen die vermogensversterkers zijn toegestaan die bij de gebruikte zender behoren, dus bv. de WS19HP mag alleen bij de WS19 worden gebruikt, en de LV80 alleen bij de GRC/9.

In het decembernummer van het bulletin treft u een vernieuwd logsheet aan, alsmede gegevens over aanvang en einde van het MWR en het postadres waar u uw logsheet naar toe moet sturen.

Een ieder wordt verzocht duidelijk het gehele logsheet invullen en niet te vergeten te vermelden voor welke groep u kiest (Multimode, CW of SWL). Wanneer dit niet is ingevuld wordt u automatisch in de Multimode-groep ingedeeld. Vergeet ook niet de gegevens van het tegenstation in te vullen.

Uitslag Het is de bedoeling de uitslag op de jaarlijkse ALV in januari en op de SRS website bekend te maken.

Identificatie Deelnemers geven als oproep CQ SRS / CQ SRS de ………roepnaam………..In de mode CW kan ruim rond de aanbevolen frequenties worden gewerkt. In Phone zo goed mogelijk afstemmen op de aangegeven werkfrequenties.

Frequenties CW 1.830/3.568/7.012/10.108/14.037/28.043/50.075 kHz

AM 1.877/3.705/7.053/14.286/29.100 kHz FM 29.200/50.400 kHz USB/LSB 1.847/3.722/7.042 kHz USB 14.322/28.375 kHz

Download   logsheet rdvs  rendez-vous  PDF

Rules SRS Midwinter Rendez-vous (English)

The start of the yearly SRS midwinter rendez-vous (MRV) is each year on Dec. 28, 09:00 hr (UTC) and ends on Dec. 29, 16:00 hr (UTC).
Participants can choose out of 3 groups: Multimode, CW only, SWL. Multimode includes: FM/AM/USB/LSB/CW/MCW, SWL all modes.
The score depends on the type of equipment used and the conditions where the equipment is used, 7 categories can be identified.
De total score is an addittion of the points scored with your own station and the points of your counterstation, if your counterstation has the call PA25SRS 2 more points can be added. A second QSO with the same station but in another mode (on the same or another frequency) counts as a new QSO. The number of points that can be scored is listed below:

Category 1 Mobile (M) – 15 points Mobile stations on the move, portable (backpack) or vehicle mounted. Equipment must be from category 3 or 4 with the original rod or wire antennas. Power supply (dry) batteries and/or vehicle dynamo’s. Mobile and backpack stations must operate with the suffix “mobile”.

Category 2 Field (P) – 10 points Stations on fieldday-location. Equipment is from category 3 or 4 with the original rod or wire antennas. Power supply: (dry) batteries and/or surplus generators (commercial aggregates are not allowed).

Category 3 Veteran – 5 points Fixed stations using surplus equipment manufactured or designed up to 1946. Modern power supplies and antenna-systems may be used. Power amplifiers not originally belonging to the transmitter are not allowed.

Category 4 Classic – 2 points Fixed stations using classic equipment, surplus from 1946 onwards ex-army or commercial. Modern equipment special designed and manufactured for radio amateur use, is not allowed. Modern power supplies and antenna systems are allowed. Power amplifiers not originally belonging to the transmitter are not allowed.

Category 5 Homebrew – 2 points Fixed stations using homebrew equipment

Category 6 Modern – 1 point Fixed stations, comprising modern and old equipment, special manufactured for the radio amateur.

Category 7 SWL SWL stations (any equipment), for points see above.  

Some examples how to calculate your score:

Own station is a WS19 (category 3, Veteran, 5 pts.), counterstation is Modern (category 6, 1 pt.), total score 6 pts.

Own station is a RT-3030 (category 4, Classic, 2 pts.), counterstation is Field (category 2, 10 pts.), total score is 12 pts.

Own station is a GRC/9 (category 4, Classic, 2 pts.), counterstation is Homebrew (category 5, 2 pts.), totalscore is 4 pts.

Own station is Field (category 2, 10 pts.), counterstation is Mobile (category 1, 15 pts.) with the PA25SRS call (2 extra pts.), totalscore is 27 pts.

You may claim a score only for contacts made on each particular band and in each particular mode. So two contacts with the same station in one band and in the same mode are only valid for one contact, in the same band but different modes counts for a new score. The use of repeater stations (such as on 10 or 6 meters) is not good for any credit. We only deal in simplex two-way contacts! Contacts made within a radius of 1000 meter between stations are not valid for any score. Apart from the exchange of the normal info you are asked to submit a QSO-number. Our club callsign PI4SRS is on the air at unpredictable times during the rendez-vous and acts as a JOKER station; if you work (or log for SWL) this station you may add 2 pts. extra to your score.

Some examples of equipment Category 3 (Veteran) WS18/19/22/62/68, ART-13, BC-191, BC-610/611/1306, T1154, Paraset, 15 W.S.E.a/b, FuG10, TCS-6/TCS-12 etc. Only the original power amplifiers belonging to the used transmitter are allowed. The WS19HP may only be used with the WS19, the LV80/RA1 only with the GRC/9.

Categorie 4 (Classic) Only ex-army and ex-commercial surplus-equipment may be used. GRC/9-GRC/19, RT3030/3035, SK010, RT320 etc. and equipment from Sailor, Skanti, Harris etc.

LOG-sheets In the December-issue of the bulletin you’ll find a renewed logsheet and the adress and deadline to send your logsheet(s) to. Fill in the logsheet clearly and don’t forget the data of the counterstation and the group you choose (Multimode, CW, SWL) otherwise you will be classified in the Multimode automaticly.

Final results The final results will be made public on the yearly membership meeting the SRS website . Exact date of this meeting is published in the December-issue of the bulletin and on our website.

Identification: Please identify your station by calling: CQ SRS, CQ SRS, CQ SRS de …….[station name] …………

Frequencies: as listed in the Dutch version of the rules, see above

Martin, PE1BIW rendezvous apestaartje pi4srs.nl