SRS Lustrum Rendezvous 2020

SRS Lustrum Rendezvous                               
Ook in PDF download

Ter gelegenheid van het 25 jarig bestaan van de Surplus Radio Society in 2020, wordt van dinsdag 9 juni van 07:00 lokale tijd tot woensdag 10 juni 19:00 lokale tijd een speciaal Lustrum Rendezvous georganiseerd. In dit Rendezvous is er speciale aandacht voor flessenzenders, gebouwd in de geest van de oorspronkelijke flessenzender, gebruikt tijdens de watersnoodramp in 1953; dit is de speciale categorie 9.
Ook is het speciale station PA25SRS actief.

Stuur alstublieft de logs naar het volgende adres voor 31 juli 2020:

Martin Gerritsen, PE1BIW
Bultweg 39
8346KE De Bult, Netherlands

of via pe1biw@ziggo.nl


On the occasion of the 25 years anniversary of the Surplus Radio Society in 2020, on Tuesday the 9th of June starting 05:00 UTC until Wednesday the 10th of June 17:00 UTC a special Lustrum Rendevous will be organised. During this Rendezvous special attention is given to the so-called ‘bottle-transmitters’, copies of a transmitter used during the great flood in the Netherlands in 1953; this is the special category 9.
Also active is the special station PA25SRS.
Please send the logsheets to the following adress before July 31th, 2020:          

Martin Gerritsen, PE1BIW
Bultweg 39
8346KE De Bult, Netherlands 

or via pe1biw@ziggo.nl

Lustrum Rendezvous

Bij dit evenement gaat het met name om het plezier in het maken van verbindingen met vooral surplus-apparatuur. Goede operating practice waarbij ook ruimte gelaten wordt voor zwakkere stations is daarbij belangrijk en komt de algehele sfeer ten goede! Geprobeerd is om het reglement kort en duidelijk te laten zijn. Desondanks kunnen er zich wellicht discutabele situaties voordoen bij de interpretatie van het reglement. In twijfelgevallen beslist de jury, over hun beslissing kan niet worden gecorrespondeerd en/of gediscussieerd. 

Het speciale station PA25SRS zal periodiek, op onregelmatige tijden, zowel in Phone als CW uitzenden.

Stations die een bevestigde verbinding maken met PA25SRS ontvangen tevens, als ze daar behoefte aan hebben, de speciale QSL kaart. Hieronder treft u het  reglement aan.

73, namens de jury van het Lustrum Rendezvous: Martin PE1BIW en Albert, PA3ERO. 

Lustrum Rendez-vous (English)

This event is mainly about the joy of making QSO’s with surplus equipment. Good operating practice, where also weaker stations are taken into account is important and contributes to a pleasant experience. An attempt is made to make the rules clear and concise. Nevertheless there is the possiblity where interpretation of the rules is unclear. In case of doubt or conflict the jury has the final judgement, which will not be subject to discussion and/or correspondence.

The special station PA25SRS will, on an irregular basis, transmit in Phone and CW.

If required, a special QSL card of PA25SRS can be sent to stations who have a confirmed QSO with PA2SRS.

Below you will find the rules.

73, on behalf of the jury of the Lustrum Rendezvous: Martin PE1BIW and Albert, PA3ERO.

Reglement Lustrum Rendezvous (Nederlands)

Het eenmalige Lustrum rendez-vous begint op 9 juni. 07:00 uur (locale tijd) en eindigt op 10 juni 19:00 uur (locale tijd). Bij deelname kan men kiezen uit drie disciplines: Multimode, alleen CW, SWL. Multimode: FM/AM/USB/LSB/CW/MCW, SWL in alle modes. Het aantal punten dat gescoord kan worden hangt af van de categorie waarin uw station en tegenstation worden ingedeeld. De totaalscore van een verbinding bestaat uit een optelling van punten gescoord met het eigen station, plus de punten van het tegenstation. Indien met hetzelfde tegenstation opnieuw een verbinding wordt gemaakt maar in een andere mode of op een andere band, dan telt dit als een nieuwe verbinding.Verbindingen via repeaters (voor 10 of 6m) leveren geen punten op, alleen directe simplex twee-richting verbindingen. De afstand tussen beide stations moet tenminste 1000 meter zijn. Behalve het uitwisselen van informatie om het logsheet in te vullen zal gevraagd worden een QSO-nummer te geven.
Het aantal te scoren punten per categorie wordt hieronder aangegeven:

Categorie 1 Mobiel (M) – 15 punten
Dit zijn mobiele stations, draagbaar (manpack) of in een rijdend voertuig. De apparatuur moet zijn uit de categorie 4 of 5 met bijbehorende staafantennes. Voeding: droge batterijen, accu’s en/of voertuiggeneratoren.

Categorie 2 Veld (P) – 10 punten
Betreft stations op een veld(dag)locatie. Apparatuur is uit categorie 4 of 5 met bijbehorende staaf- of draadantennes. Voeding: droge batterijen, accu’s en/of surplusgeneratoren (geen moderne handelsaggregaten).

Categorie 3 Speciale call – 10 punten
De speciale call PA25SRS zal actief zijn op onregelmatige tijden in zowel CW als AM. 

Categorie 4 Veteraan – 5 punten
Vaste stations met surplus-apparatuur gebouwd of ontworpen vòòr 1946. Moderne voedingen en antennesystemen zijn toegestaan. Alleen die vermogensversterkers zijn toegestaan die origineel bij de zender behoren.

Categorie 5 Klassiek2 punten
Vaste stations met surplus-apparatuur vanaf 1946, ex-army of commercieel. Moderne voedingen en antennesystemen toegestaan. Alleen die vermogensversterkers zijn toegestaan die origineel bij de zender behoren.

Categorie 6 Zelfbouw – 2 punten
Vaste stations, gebruik makend van zelf gebouwde zendapparatuur.

Categorie 7 Modern – 1 punt
Vaste stations, gebruik makend van (moderne en oude) fabrieksapparatuur die speciaal voor de radiozendamateur ontworpen en geproduceerd is.

Categorie 8 SWL
Luisterstations, geen eisen aan gebruikte apparatuur. Voor de te scoren punten, zie boven.

Categorie 9 Flessenzender – 4 punten
Flessenzenders, gebouwd in de geest van de oorspronkelijke flessenzender zoals die gebruikt is tijdens de watersnoodramp in Zeeland in 1953. De zender is zelfbouw en bevat tenminste één fles in een afgestemde kring. Voorbeelden kunnen gevonden worden op: https://www.pi4srs.nl/wp/de-flessenzender/
Omdat andere flessenzender gerelateerde activiteiten helaas dit jaar geen doorgang kunnen vinden en om de eigenaren en tegenstations te stimuleren tot het weer gebruiken van hun kunstige bouwsels, is deze speciale categorie toegevoegd.

Enkele voorbeelden van puntentelling

  • Eigen station is een WS19 (categorie 4, Veteraan, 5 pt.), tegenstation is Modern (categorie 7, 1 pt.), totaalscore is dus 6 pts.
  • Eigen station is een RT-3030 (categorie 5, Klassiek, 2 pt.), tegenstation is Veld (categorie 2, 10 pt.), totaalscore is dus 12 pt.
  • Eigen station is een GRC/9 (categorie 5, Klassiek, 2 pt.), tegenstation is Zelfbouw (categorie 6, 2 pt.), totaalscore is dus 4 pt.
  • Eigen station is een Veldstation (categorie 2, 10 pt.), tegenstation is Mobiel (categorie 1, 15 pt.) totaalscore is dus 25 pt.

Enkele voorbeelden van apparatuur

  • Categorie 5 (Klassiek) Alleen ex-army en ex-commercieele surplus-apparatuur. Voorbeelden: GRC/9-GRC/19, RT3030/3035, SK010, RT320 etc. alsmede apparatuur van Sailor, Skanti, Harris etc.
  • Categorie 4 (Veteraan), hier komen o.a. voor in aanmerking: WS18/19/22/62/68, ART-13, BC-191, BC-610/611/1306, T1154, Paraset, 15 W.S.E.a/b, FuG10, TCS-6/TCS-12 etc.

Voor deze beide categorieën geldt dat alleen die vermogensversterkers zijn toegestaan die bij de gebruikte zender behoren, dus bv. de WS19HP mag alleen bij de WS19 worden gebruikt, en de LV80 alleen bij de GRC/9.

Logs
De logsheets zijn identiek aan die gebruikt worden voor het zomer- en winter rendez-vous. Een ieder wordt verzocht duidelijk het gehele logsheet invullen en niet te vergeten te vermelden voor welke categorie u kiest (Multimode, CW of SWL). Wanneer dit niet is ingevuld wordt u automatisch in de Multimode-groep ingedeeld. Vergeet ook niet de gegevens van het tegenstation in te vullen.

Uitslag
Het is de bedoeling de uitslag op de jaarlijkse technodag, 12 december 2020, in het blad en op de PI4SRS website bekend te maken.

Identificatie
Deelnemers geven als oproep CQ SRS / CQ SRS de ………roepnaam………..In de mode CW kan ruim rond de aanbevolen frequenties worden gewerkt. In Phone zo goed mogelijk afstemmen op de aangegeven werkfrequenties.

Frequenties, +/- QRM:
CW: 1.830/3.568/7.012/10.108/14.037/28.043/50.075 kHzAM: 1.877/3600 – 3620/3.705/7.053/14.286/29.100 kHzFM: 29.200/51.400 kHzUSB/LSB: 1.847/3.722/7.042 kHzUSB: 14.322/28.375 kHz

Rules SRS Lustrum Rendez-vous (English)

The unique SRS Lustrum rendez-vous starts on June 9th, 05:00 hr (UTC) and ends on June 10th, 17:00 hr (UTC). Participants can choose out of 3 categories: Multimode, CW only, SWL. Multimode includes: FM/AM/USB/LSB/CW/MCW, SWL all modes. The score depends on the type of equipment used and the conditions where the equipment is used, both by you and the other party. The total score is an
addition of the points scored with your own station and the points of the other party .A second QSO with the same station but in another mode or on another band is valid as a new QSO.
The use of repeater stations (such as on 10 or 6 meters) is not allowed. Only simplex two-way contacts are valid! Contacts made within a radius of 1000 meter between stations are not valid. Apart from the exchange of the normal info you are asked to submit a QSO-number.

The number of points per category is listed below:

Category 1 Mobile (M) – 15 points
Mobile stations on the move, portable (backpack) or vehicle mounted. Equipment must be from category 4 or 5 with the original rod or wire antennas. Power supply (dry) batteries and/or vehicle dynamo’s. Mobile and backpack stations must operate with the suffix “mobile”.

Category 2 Field (P) – 10 points
Stations on fieldday-location. Equipment is from category 4 or 5 with the original rod or wire antennas. Power supply: (dry) batteries and/or surplus generators (commercial aggregates are not allowed).

Category 3 Special call – 10 points
Special call PA25SRS will be active on an irreguar basis in both CW and AM.  

Category 4 Veteran – 5 points
Fixed stations using surplus equipment manufactured or designed up to 1946. Modern power supplies and antenna-systems may be used. Power amplifiers not originally belonging to the transmitter are not allowed.

Category 5 Classic – 2 points
Fixed stations using classic equipment, surplus from 1946 onwards ex-army or commercial. Modern equipment special designed and manufactured for radio amateur use, is not allowed. Modern power supplies and antenna systems are allowed. Power amplifiers not originally belonging to the transmitter are not allowed.

Category 6 Homebrew  – 2 points
Fixed stations using homebrew equipment

Category 7 Modern – 1 point
Fixed stations, comprising modern and old equipment, special manufactured for the radio amateur.

Category 8 SWL
SWL stations (any equipment), for points see above.

Category 9 Bottle transmitter – 4 points
Bottle transmitters built in the spirit of the original ‘bottle transmitter’ used during the great flood of 1953. The transmitter is home-brew and has at least one bottle as coil in a tuned circuit. Examples can be found at: https://www.pi4srs.nl/wp/de-flessenzender/

Some examples how to calculate your score

  • Own station is a WS19 (category 4, Veteran, 5 pts.), counterstation is Modern (category 7, 1 pt.), total score 6 pts.
  • Own station is a RT-3030 (category 5, Classic, 2 pts.), counterstation is Field (category 2, 10 pts.), total score is 12 pts.
  • Own station is a GRC/9 (category 5, Classic, 2 pts.), counterstation is Homebrew (category 5, 2 pts.), totalscore is 4 pts.
  • Own station is Field (category 2, 10 pts.), counterstation is Mobile (category 1, 15 pts.) with the PA25SRS call (2 extra pts.), totalscore is 27 pts.

Some examples of equipment
Category 4 (Veteran) WS18/19/22/62/68, ART-13, BC-191, BC-610/611/1306, T1154, Paraset, 15 W.S.E.a/b, FuG10, TCS-6/TCS-12 etc. Only the original power amplifiers belonging to the used transmitter are allowed. The WS19HP may only be used with the WS19, the LV80/RA1 only with the GRC/9.

Categorie 5 (Classic) Only ex-army and ex-commercial surplus-equipment may be used. GRC/9-GRC/19, RT3030/3035, SK010, RT320 etc. and equipment from Sailor, Skanti, Harris etc.

LOG-sheets
Logheets are identical to the ones used for summer- and winter rendez-vous. The address and deadline to send your logsheet(s) to are mentioned above. Fill in the logsheet clearly and don’t forget the data of the other party in each QSO and the category you choose (Multimode, CW, SWL) otherwise you will be classified in the Multimode automaticly.

Final results
The final results will be made public during the yearly ‘technodag’ 12 December 2020, on the PI4SRS website and in the magazine.

Identification:
Please identify your station by calling: CQ SRS, CQ SRS, CQ SRS de …….[station name] …………

Frequencies: as listed in the Dutch version of the rules, see above